Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija | Impresije
Uputstvo za pisanje radova

Poštovani učesnici konferencije!

Organizacioni komitet moli autore da pažljivo usklade i registruju materijal spremljen za publikaciju prema dole navedenim pravilima. Dodatnog editovanja i formatiranja radova neće biti. Zato Vas molimo da pažljivo proverite kopije radova pre nego ih pošaljete na e-mail adresu organizacionog komiteta:
(Natasa Radenković )
Krajnji rok za prijem elektronskih verzija radova je 15. jul 2013. godine
U slučaju nepoštovanja pravila koja se odnose na obim i format radova, organizacioni komitet zadržava pravo da ne prihvati rad koji je autor poslao.

 1. Rad mora biti na ruskom ili engleskom jeziku.
 2. Rad mora biti predstavljen na 4 pune strane – do maksimalnih 8 strana. Zaključak, ilustracije, tabele i literatura ulaze u ukupan broj strana
 3. Rad mora biti poslat u RTF formatu ili kao MS Word dokument (verzija 2003), font Times New Roman, sa uobičajenim razmakom između redova. Crteži moraju biti crno-beli (ili u nijansama sive) i moraju biti ubačeni u tekst rada u *.JPEG ako su rasterski ili WMF formatu ako su vektorski.
 4. Format stranice mora biti A4 (210x297), a leva i desna margina, kao i margine na vrhu i dnu stranice moraju biti po 2,5 cm, , naslovna - 0, od vrha i dna zaglavlja – 1,25 cm.
 5. Rad počinje nazivom rada koji se piše od početka reda bez razmaka i sa tačkom na kraju VELIKIM SLOVIMA (veličina fonta treba da bude 14). U nazivu rada, osim standardnih, nikakve skraćenice nisu dozvoljene. U sledećem redu navodi se inicijali i prezimena autora po azbučnom redosledu (veličina fonta 12). Sledeći red sadrži naziv organizacije, grad i državu u kojoj se ona nalazi (veličina fonta 12)
 6. Nakon jednog praznog reda, sve što ste naveli pod tačkom 4, navedite ponovo ali na engleskom jeziku (ovo se odnosi na radove koji su napisani na ruskom jeziku)
 7. Nakon toga, i još jednog reda razmaka, sledi abstrakt rada na engleskom jeziku.
  Abstrakt rada čini jedan paragraf od 600 znakova, otkucan bez razmaka od straničnih ivica (veličina fonta je 10, italika), poravnanje teksta je justify, što odgovara širini strane.
 8. Osnovni tekst rada treba otkucati nakon dva reda razmaka (veličina fonta je 12). Skraćenice u radu treba dešifrovati, formule numerišite sa desne strane na kraju reda u kome ste naveli formulu u zagradama npr. (1), dok reference na literaturu navedite u uglastim zagradama [1].
  Formule i simboli u tekstu moraju biti otkucani u editoru formula Equation Editor (ne koristiti podebljana slova).
  Podnaslovi su od teksta i prvog paragrafa udaljeni po 0,6 cm i pišu se bold (podebljanim) slovima.
 9. Ilustracije i tabele moraju imati nazive koji se nalaze odmah nakon slike.
  Naziv ilustracije ili table piše se istim fontom kao i osnovi tekst i treba da predstavlja tekst koji je nezavisan od okvira same ilustracije.
  Naziv ilustracije (npr. Fig. 1. Dependence …) je neophodno navesti odmah nakon slike i jednog reda razmaka (veličina fonta je 10).
  Naziv tabele (npr. Table 1. Characteristics …) je neophodno navesti iznad tabele sa redom razmaka u odnosu na prethodni tekst i jednim redom razmaka između naziva table i same tabele. (veličina fonta je 10). Početak naziva ilustracija i tabela mora se poklapati sa početkom njihove leve ivice.
 10. Nije potrebno numerisati strane.
 11. Lista literature se navodi u skladu sa referencama u tekstu rada. Tekst “Spisak literature” pišete podebljanim slovima (bold) nakon jednog reda razmaka od osnovnog teksta rada. Spisak literature se navodi kao u dole navedenom primeru, veličina fonta je 12.

Primer:

THE PRESENT-DAY STATUS AND OUTLOOK OF ACOUSTIC THERMOMETRY OF THE OCEAN
A.A.Ivanov1, I.R.Lavrov1, P.V.Petrov2
1The Central Research Institute «Morphyspribor», St. Petersburg, Russi
2State Company «Sevmorgeo», St. Petersburg, Russia

Science material obtained in the already accomplished and currently continued experiments on acoustic thermometry of the ocean, allows us to make some conclusions regarding the perspective of using underwater acoustics for investigation of the ocean climatic variability and design the plans of more comprehensive ongoing experiments. Each of the four oceans plays its own distinct role in forming the global climate, …

Introduction
Spread (extensive, lengthy) the low-frequency passive acoustic aerials towed behind the ship-carrier, are used for detection of the sea purposes, research of noise of the sea environment and investigation of minerals on the sea [1].
Noise of the sea environment - one of the elements defining efficiency of use extended of the towed aerial. The basic components of noise of the sea environment are wind noise and noise of distant navigation [2].

Literature
1. Robiner L, Gould V.Theory and application of digital processing of signals. Т.3. М: The World. 1978.
2. Hotelling H. The generalisation of Student’s ratio. Ann. Math. Stat. Vol.2. 1931. P.360-378.

 Home | O konferenciji | Programski odbor | Prijava radova | Smeštaj | Kotizacija | Uputstvo za pisanje radova | Foto galerija | Impresije
© 2012 Društvo matematičara Kosova i Metohije, Kosovska Mitrovica